به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۷

یک نانوای اهل شهرستان رویان مازندران،

در اعتراض به قطع مکرر برق، خمیرهای خود را بر روی پله‌های 
اداره برق رویان پهن کرد!