به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۱۶، ۱۳۹۷

پیام تسلیت انجمن ملیون شهر کلن ــ آلمان

 درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی را تسلیت می گوییم

درگذشت مبارز خستگی ناپذیر و نویسنده ی توانا دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی را به خانواده محترم ایشان وملت مبارز راه آزادی ایران تسلیت می گوییم. 
وی در رژیم شاه و شیخ با تمام توان و قدرت، با استبداد و خودکامگی مبارزه کرد. با قلم توانا و مستدل سعی نمود خطر استبداد دینی و روزهای تاریک جامعه ی امروز ما را ترسیم نماید. 
شادروان حاج سیدجوادی بدلیل مبارزات مستمر سیاسی، اجتماعی مورد خشم هر دو دیکتاتوری قرار گرفت و غرامت سنگینی بابت آن پرداخت. 
با آغاز سرکوب و خفقان رژیم آخوندی، نخستین نویسنده ای بود که نوشت: "صدای پای فاشیسم بگوش میرسد" و علیه استبداد هشدار داد. 

دکتر حاج سید جوادی تا واپسین روزهای زندگی از نوشتن و روشنگری قلم را زمین نگذاشت.

روحش شاد و یادش گرامی باد
انجمن ملیون شهر کلن- آلمان