به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۷

از زبان خودشان!

 قاطر چموش! (گفت و شنود کیهان) 

  گفت: دیروز اتحادیه اروپا با صدور یک بیانیه ۱۰ ماده‌ای پیشنهادات خود برای ادامه حضور ایران در برجام را اعلام کرد.
گفتم: خب، قرار است برای باقی‌ماندن ایران در برجام چه امتیازی بدهند؟!
گفت: عمو یادگار! خوابی یا بیدار؟! اتحادیه اروپا نه فقط سخنی از امتیاز به میان نیاورده است بلکه همان انتظارات باج‌خواهانه آمریکا را تکرار کرده است!
گفتم: یعنی چی؟!
گفت: از ایران خواسته است امتیازاتی را که در برجام داده است حفظ کند و در مقابل یک مشت توصیه‌های کلی که هیچ تضمینی ندارد تحویل داده است!
گفتم: روح مرحوم وحشی بافقی شاد که درباره تقسیم میراث پدر از قول یکی از برادران قالتاق خطاب به برادر دیگر سروده بود؛
يابوي ريسمان گسل ميخ کن ز من
مهميز کله تيز مطلا از آن تو!
اين استر چموش لگد زن از آن من
آن گربه مصاحب بابا از آن تو!
از صحن خانه تا به لب بام از آن من
از بام خانه تا به ثريا از آن تو!