به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



پنجشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۹۷

زنده یاد دکتر شاپور بختیار از دید بهرام مشیری

شاپور بختیار تنها اپوزیسیونی بود که جدی تلقی می شد

شاپور بختیار مرد آزاده ای بود