به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۷

بادکنک تمسخرآمیز ترامپ

‘بچه ترامپ’ در لندن به پرواز درمی‌آید 
صادق خان، شهردار لندن به معترضان سفر ترامپ به بریتانیا اجازه داد تا بادکنک بزرگ نارنجی
 “بچه ترامپ” را در بالای پارلمان این کشور هوا کنند.