به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۸

عکس روز، سگ‌کُشی با اسید

سگ‌کُشی با اسید یا سرنگ؟