به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۸

سپاسگزاری خانواده زنده یاد بهرام نمازی

 به واسطه حضور نیروهای ملی و مدنی در آیین سالگرد مهندس بهرام نمازی
با درود و مهر 
از همه یارانی که با وجود خطر، در گرما و فضای تنگ خانه همراه ما شدند تا یاد همسر و پدر عزیزمان بهرام نمازیرا در نخستین سال مینوی شدنش گرامی بداریم، سپاسگزاریم.