به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۸

دکتر حسین موسویان :

 بهرام نمازی برای استقلال و آزادی و راه مصدق شعله آتش بود
به نام ایران و به نام آزادی 


بهرام نمازی این اواخر بسیار دغدغهً پراکندگی ملیون را داشت