به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۸

نظرات رسمی جبهه ملّی ایران در گفت‌وگو با دکترحسین موسویان

 رئیس شورای مرکزی جبهه ملّی ایران درباره دریاچه مازندران.
دکترموسویان: کنوانسیون دریاچه مازندران بسیار حساس است، زیرا مسئله‌ای است که به تمامیت ارضی ایران و 
حفظ آب و خاک ایران بر می‌گردد.

 حقوق ملت ایران در دریای مازندران روی سو‌ء سیاست خارجی نادرست جمهوری اسلامی از بین می‌رود.

عدول از سیاست نه شرقی و نه غربی موجب ضعف ما در مقابل روسیه شده و روسیه به هر طریق به حق ملت ایران در دریاچه مازندران تجاوز می‌کند.


نظرات رسمی جبهه ملّی ایران در گفت‌وگو با دکتر موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملّی ایران درباره دریاچه مازندران.
مصاحبه دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملّی ایران راديو عصرجديد:
چهار کشور استقلال یافته کنار دریای مازندران طبق حقوق بین‌الملل وارث اتحاد جماهیر شوروی هستند. تنها نیمی از حقوق دریاچه مازندران به آنان می‌رسد. 
✅ متأسفانه حق مسلم ملت ایران به‌واسطه کنوانسیون دریاچه مازندران پایمال می‌شود.
✅ در تمام زمان‌هایی که دولت ایران دچار ضعف بوده و پشتیبانی ملت را همراه نداشته، منافع و حقوق خود را از دست داده‌ایم.
✅ حقوق ملت ایران در دریای مازندران روی سو‌ء سیاست خارجی نادرست جمهوری اسلامی از بین می‌رود.
✅ عدول از سیاست نه شرقی و نه غربی موجب ضعف ما در مقابل روسیه شده و روسیه به هر طریق به حق ملت ایران در دریاچه مازندران تجاوز می‌کند.
✅ امیدواریم کنوانسیون دریاچه مازندران مورد تصویب نمایندگان مجلس واقع نشود باید مسئله مورد داوری ملت ایران قرار بگیرد. 
✅ در پنهان‌کاری رفتاری انجام نشود که بعدها بدنام تاریخ شوند.
✅ نمایندگان مجلس گرچه نماینده واقعی ملت ایران نیستند، اما ایرانی که هستند و باید با مفاد کنوانسیون مخالفت کنند.
✅ در شرایط کنونی چون دولت ضعیف است، نباید مذاکره‌ای درباره دریاچه مازندران صورت گیرد. 
در این شرایط ضعیف جز اینکه حقوق حقّ ایران پایمال شود، نتیجه‌ای ندارد. 
✅ کنوانسیون دریاچه مازندران بسیار حساس است، زیرا مسئله‌ای است که به تمامیت ارضی ایران و حفظ آب و خاک ایران بر می‌گردد.