به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۸

استفاده‌ی غلط مسئولین از ماسک

کاری از مانا نیستانی