به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۸

وقتی کرونا از دید مردم پنهان است

وقتی کرونا از دید مردم پنهان است
      توکا نیستانی / ایران وایر