به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۸

عذرخواهی سی ثانیه بعد از اصابت موشک اول

حسن روحانی: من از سپاه پاسداران ستایش میکنم که در اولین فرصت از مردم عذرخواهی کرد!