به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۸

به یاد درگذشتگان فاجعه‌ی سقوط هواپیمای اوکراینی

استاد شهرام ناظری
جان جانم
زاده گریه بی امانم
آخرین برگ باغ خزانم جان جانم