به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۸

واپسین بیانیه حزب ایران پیرامون خیمه شب بازی موسوم به انتخابات

هم میهنان گرامی،
انتخابات آزاد و حق گزینش آزادانه وکلاي ملت در چهارچوب حاکمیت ملی، ودیعه اي است بی بدیل حاصل فداکاري مشروطه خواهانی که یکصد و ده سال پیش استقلال مجلس را به قیمت خون خود از یوغ استبداد محمدعلی شاهیِ وابسته به حمایت لیاخوف ها وارهاندند. حق انتخاب آزاد در معدود زمانها از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 پاس داشته شد و هرگاه این حق بدیهی به رسمیت شمرده شد از دل "انتخابات آزاد" رجالی همچون زنده یادان دکتر مصدق، الهیار صالح، مهندس زیرك زاده و برخی دیگر از مفاخر ملی امکان وکالت مردم جهت خدمت به منافع ملی را به دست آوردند.

شوربختانه از فرداي انقلاب 57 حق بدیهی انتخاب آزاد به طور مطلق توسط هیئت حاکمه جمهوري اسلامی منقضی گشت به نحوي که حتی در مجلس اول پس از انقلاب که همچنان پسوند "شوراي ملی" را یدك میکشید، حق انتخاب آزاد از مردم ایران سلب و در همان ابتدا اعتبارنامه برخی از رجال ملی منتخب مردم از جمله زنده یاد ابوالفضل قاسمی دبیرکل وقت حزب ایران مورد تایید قرار نگرفت.
بدیهی است، با توجه به نقایص فاحش قانون اساسی جمهوري اسلامی نظیر عدم توجه به منافع اقشار متنوع و متکثر مردم، دخالت نهادهاي ایدئولوژیک نظیر شوراي نگهبان با دیدگاه هاي تنگ نظرانه استصوابی که حتی تاب تحمل خودي ها را ندارد، لزوم سوگند خوردن منتخبین براي پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامی و مبانی جمهوري اسلامی، در راس امور نبودن مجلس و لغو مصوباتش توسط نهادهاي انتصابی همچون شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم امکان نظارت بر نهادهاي تحت نظر رهبري و...انتخابات مجلس شوراي اسلامی همچون سایر انتخابات، ناتوان از رسیدگی به منافع سرزمینی و مطالبات برحق عموم مردم ایران بوده است.

بنابراین و با توجه به انچه گفته شد، حزب ایران اعلام میدارد که اساساً در قاموس جمهوري اسلامی ماهیتا انتخابات آزادي تاکنون وجود نداشته است که امکان شرکت در آن وجود داشته باشد. بدینوسیله، حزب ایران همچون گذشته، عدم شرکت در این نمایش را به اطلاع عموم ملت ایران می رساند و با توجه به شرایط وخیم میهن از نظر سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و مسائل دیگر، هرنوع تبعات ناشی از تداوم برگزاري انتخابات غیر آزاد را متوجه هیئت حاکمه جمهوري اسلامی میداند.

جاوید باد ایران

کمیته مرکزي حزب ایران
تهران- ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸