به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۳

بانو شمس (همسر حبیب الله بدیعی) - گٔل سرخ

بانو شمس (همسر حبیب الله بدیعی)

گل سرخ 

گلی در این بستان، ندیده کس، 

به رنگ من، به بوی من 

چه بوسه ها گیرد، نسیم شب، 

در این چمن، به روی من
گل سرخ