به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۳

خجسته باد پیروزی کوبانی!

 بهروز سورن 
بوی خوش ازادی از شهر کوبانی
ماههاست که مقاومت قهرمانانه کرد ها در همبستگی حماسی آنان در برابر وحوش داعش و ارتجاع منطقه ادامه دارد.
در برابر چشمان بی عاطفه و بدور از انسانیت دولت ترکیه که از هیچ کوششی برای سقوط این شهر و حمایت از داعش دریغ نکرد و حتی دست در دست انان معترضان را در شهرهای این کشور به گلوله بست.

امروز و بر طبق گزارشات منتشر شده در رسانه ها این شهر آزاد شده است و گفته می شود که نیروهای داعش به روستاهای اطراف عقب نشسته اند. 
این شهر بطور کامل در اختیار نیروهای مدافع خلق قرار گرفته است و قطعا رزمندگان در این شهر و جامعه کرد یاد تمامی بخون خفته گان این حماسه مقاومت را گرامی خواهند داشت. 
بی تردید این پیروزی در تاریخ مقاومت روشنی در برابر تاریکی و جهل ثبت خواهد شد.
مبارزان کوبانی هم اکنون تجاربی عظیم را در اختیار دارند که میتواند پیامدهای بسیار مفیدی را برای بازسازی و تحکیم پیروزی خود برای آنان به ارمغان آورد.
خجسته باد پیروزی کوبانی! 

گزارشگران