به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۳

گیتی و ما

مسعود عطائی
                    گیتی و ما

ذره ای هستیم ما در کهکشانِ بی کران
ذره ای ناچیز از این گیتی ِ  هفت آسمان .

از درختِ جاودانِ زندگانی ،شاخه های کوچکیم،
مادر است این گیتی و ما خردسالان، خام همچون کودکیم . 

بی تفاوت از تبار و کشور و از رنگ و پوست
مهرورزیدن به یکدیگر در این دنیا نکوست .

پیش تر از آنکه   گیری قلبِ انسانی  نشان
اندکی اندیشه کن،چون قلب ِ خود را می درَی
با تیر نفرت بی گمان !  

                                  مسعود عطائی
                                ۲۴ ژانویه ۲۰۱۵