به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۳

محمد اصفهانی - شکایت هجران (ه.الف.سایه) ، هوشنگ ابتهاج ، بی نشان

محمد اصفهانی

شکایت هجران


گم گشته ی دیار محبت کجا رود

نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد

ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست
شکایت هجران 

گم گشته ی دیار محبت کجا رود
نام حبیب هست و نشان حبیب نیست


زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست

گر سر کنم شکایت هجران، غریب نیست

جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش

کز جان شکیب هست و زجانان شکیب نیست

گم گشته ی دیار محبت کجا رود

نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد

ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست