به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۳

انیمیشن شاد درباره چهارشنبه سوری

شب چهارشنبه سوری
زردی من از تو / سرخی تو از من 
چه شادی و چه شوری /  همگی با هم میریم چارشنبه سوری 

چهارشنبه سوری