به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۳

چند ساعت بعد از چهار شنبه سوری، داریوش لعل ریاحی

 برای احمد خاتمی
 امام جمعه تهران

سرخی آتششان سوخت تو را
زردیش ریخت به افکار ِ شما

از هزاران سده این جشن بپاست
تو چه دانی که حرام است و خطاستای حمورابی آن سوی ِ زمان
خطبه از پنجره ِ روز بخوان

بنگر این آتش واین شور و نشاط
اخم در کن که شوی، یکدم شاد

نفس ِ شهر نه آن است که بود
سخن ِ یاوه نخواهند شنود

سرخی آتششان سوخت تو را
زردیش ریخت به افکار ِ شما

از هزاران سده این جشن بپاست
تو چه دانی که حرام است و خطاست

نعره ات ، بانگ ِ حماری است به گِل
ترس ِ مرگ است نه از سوزش ِ دل

این چنین داد ، تو بر قافله ِ دزد بزن
رسم ِ اسلام اگرنیست ، قبا را بفکن

ترک ِ این خطبه کُن و شو ، انسان
تا ببینی که چه حالی است در آن

سال ِ آینده که این سور به پاست
سرخی ِ آتش ِما، سهم ِ شماست

داریوش لعل ریاحی
 ۲۶ اسفند ۱۳۹۳