به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۳

ترانه نوروز

نوروز ماندنی است
ترانه نوروز 
امید به روز نو ماندنی است