به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۳

پیام ِ غنچه، مسعود عطائی


در سرزمینِ     سرد غریبان
در روزگارِ دوری و حرمان 
بشنیدم این ز غنچه ی خندان
                               کز ره رسد دوباره بهاران
می گفت :مردِ  غمزده برخیز !
از غصه ی زمانه     بپرهیز
صحرای بیکران شده   گلریز

                               گلخانه گشته دشت وبیابان
 ازسر خیال تیره  بدر کن
با چلچله ز کوچه گذر کن
بر جلوه ی شکوفه نظر کن
                            تا بشکفی چو لاله ی بستان
آری جهان دوباره جوان شد
برف آب گشت و رود روان شد
باد صبا به برکه وزان شد
                            غوغا و شور عشق دوچندان
گفتم به غنچه با دل خسته :
خوش گفتی ای خجسته ی بسته
من زورقم به خاک نشسته
                              ویران شده دل از غم هجران
از رِی گرفته تا به خراسان
مردم به بند و زار و پریشان
آنگه بخوان مرا به بهاران
                              کازاد گشته کشور ایران !


                              مسعود عطائیئی