به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۹۶

نوحه ی جنجالی و سیاسی که از پخش زنده قطع و مداح دستگیر شد

کو صدای آزادی؟ 
زندگی نمی ارزد بی نوای آزادی  //  آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی 
بامعناترین و سیاسی ترین نوحه اى كه تاكنون شنیده اید...

کو صدای آزادی؟