به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۷

برگ ننگین، علی گوشه

شعر، آهنگ و اجرا: دکتر علی گوشه 
برگ ننگین 

برگ ننگین 


دکتر علی گوشه
برگ ننگین

مملکت در اوج ادبار
تن فروشی روی اجبار
سفره های خالی از نان
نو جوانان کنج زندان
به پا ها قفل و زنجیر دیانت
فقیه وشیخ در فسق و خیانت
چه می خواهید از این شیخان نادان
از این غارتگران خوان ایران
چه می خواهید از این جمع فقیهان
به جز حکم شریعت دار و زندان
رها باید وطن از این وقیحان
تهی از تازیانه قفل و زندان
بجنبید ای رفیقان ای رفیقان
رها سازید وطن از شر شیخان
شوید یک موج یک موجی دوباره
کنید این برگ ننگین پاره پاره