به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۷

به مناسبت چهلمین سال تشکیل دولت ملی شاپور بختیار

جلسه سخنرانی و تبادل نظر

سخنرانان: ــ ﻣﺣﻣﺩ امینی ــ دکتر سعید بشیرتاش ــ پرویز دستمالچی ــ علی شاکری زند، سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، نهضت مقاومت ملی ایران ــ حسن نقیبی، نهضت مقاومت ملی ایران

تاریخ و محل تشکیل جلسه:

روز یکشنبه سوم  فوریه ۲۰۱۹ از ساعت ۱۱ صبح،  شهر کلن (آلمان)

Alte Feuerwache,

 Melchiorstraße 350670 Köln

برگذارگننده: نهضت مقاومت ملی ایران و سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا