به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۲۸، ۱۳۹۷

روشنگری درباره دروغ همکاری مصدق با فدائیان اسلام، محمد امینی (ویدئو)

مصدق را توده ای ها مصدق السلطنه نامیدند
محمد امینی 
محمد امینی، پیرامون نوشته ی شخصی به نام «افشار» با عنوان «قاتل کسروی، محافظ شخصی مصدق السلطنه»،
که با استناد به ادعاهای یکی از جنایتکاران گروه فدائیان اسلام به نام «حاج مهدی عراقی» سر هم شده است و هم اکنون به دست کسانی در رسانه های مجازی بازپخش می شود، به گونه ای مستند روشنگری می کند. 

ویدئو