به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۷

کاظم صدیقی: برای حل مشکلات اقتصادی روزه بگیرید و نماز بخوانید!