به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۹۳

واه چه بلایی ای دل

بانو پوران

چه بلایی ای دل

واه چه بلایی ای دل
دشمن مایی ای دل
واه چه بلایی ای دل
دشمن مایی ای دل
دیگه وفا برام یه حرف پوچه
هر کس رسیده دلمو سوزوندهواه چه بلایی ای دل

دیوونه تر میشه
دل منو بدتر میکنه
به هر یار میرسه
غصه رو نوبر میکنه

نهال آرزو وقتی تو دل غنچه میده
میشینه غم تو دل و غنچه رو پرپر میکنه

واه چه بلایی ای دل
دشمن مایی ای دل
واه چه بلایی ای دل
دشمن مایی ای دل

غم باغ دل منو پوشونده
از این همه گل یکیش نمونده
دیگه وفا برام یه حرف پوچه
هر کس رسیده دلمو سوزونده

دیوونه تر میشه
دل منو بدتر میکنه
به هر یار میرسه
غصه رو نوبر میکنه

نهال آرزو وقتی تو دل غنچه میده
میشینه غم تو دل و غنچه رو پرپر میکنه
واه چه بلایی ای دل
دشمن مایی ای دل
واه چه بلایی ای دل
دشمن مایی ای دل