به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۳

امام جمعه و شراب کهنه

جـهـنـم 
میرزا آقاخان کرمانی حکایتی در خصوص امام جمعه تهران سید زین الدین نقل کرده است که ذکر آن خالی از لطف نیست:
امام جمعه تهران به بیماری عظیم افتاده بود و دکتر تولوزان پزشک مخصوص ناصرالدین شاه را به عیادت وی آوردند. 
بعد از معاینه، دکتر خوردن شراب کهنه تجویز کرد. 

امام جمعه گفت : اگر بخورم به جهنم خواهم رفت. 
دکتر گفت: اگر نخورید زودتر خواهید رفت.

باده را خوانی حرام و خون مردم را حلال
با چنین حالت عجب کز حق بهشتت آرزوست
بس شگفتی دارم از این رای و روی تیره، من
کز وصال حور عین با روی زشتت آرزوست