به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۲۹، ۱۳۹۴

مناره سواران رجزخوان

کاریکاتوری از پیتر پیسمشترُویچ با موضوع جنگ سرد ایران و عربستان / زمانه