به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۴

کاریکاتوری در رابطه با ایران

به من جدیدترین آیفون رسید