به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۴

سرنوشت دو انتخابات افتاده دست این دو شیخ!

در نوشته ی همسر مصطفی تاج زاده بعنوان تحلیل هفتگی تاج زاده در فیسبوک اش از جمله می خوانید:
آقایان جنتی و یزدی و هم فکرانشان با اتکاء به رأی اکثریت خبرگان توانسته اند آن مجلس را به مجلس روحانیون تبدیل کنند و خود نیز زمام انتخاباتش را به عهده بگیرند.
باوجود این، حال که به مسئله تشخیص مجتهد بودن داوطلبان رسیده اند یعنی به موضوعی که حوزویان در آن تخصص دارند، ملاک های حوزوی را فاقد اعتبار می خوانند و رأی مراجع و علما را در این زمینه کافی نمی دانند.