به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۴

اسم ما را از لیست امضا کنندگان بیانیه تان بردارید

بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی
ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم.
بازی "همبستگی" با حیثیت زندانیان سیاسی!
در بیانیه ی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران در باره انتخابات مجلس دهم، اسم من بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی در زندان رجایی شهر و پدرم رحمان ابراهیم زاده همراه با اسامی دیگری آمده است.

ما در جریان متن کامل این بیانیه نبوده ایم. خصوصا در بخشی از این بیانیه با استناد به قانون اساسی از دولت خواسته شده است که شرایط انتخاباتی دمکراتیکی را فراهم کند. ما آنرا توهمی بیش نمیدانیم و شدیدا مخالف آنیم.
انتخابات برای من به عنوان کارگری که جوانیم را در زندان گذرانده ام، برای من که همسرم و خانواده ام همراه با من در زیر فشار و آزار دائم قرار داشته اند، جایی ندارد.

انتخابات برای ما کارگران که نپرداختن دستمزد به روشی معمول در جامعه تبدیل شده است و سی و چند سال است که زندگی زیر خط فقر فرزندانمان و جانمان را تباه کرده است، معنا و مکانی ندارد.

این چیزی است که داریم با اعتراض هر روزه مان در کارخانجات مختلف فریاد میزنیم. این چیزی است که من و امثال من بخاطرش در زندانیم.

ما در این انتخابات شرکت نمیکنیم. ما به آنچه بر سر من کارگر و توده محروم مردم آمده است اعتراض دارم.


بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر

رحمان ابراهیم زاده پدر زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده


منبع: کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 

٢٦ دی ماه ٩٤