به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۲۹، ۱۳۹۴

سوغات اراک، م. سحر


سوغات اراک
سالها از چشمِ مردم خواب رفت
وز تنِ ملّت توان و تاب رفت

چند صد میلیارد خرجِ هسته ها
بیش و کم در کیسۀ ارباب رفت


شد اتُم هم بسترِ مِستر بتُن
ماهی نگرفته با قلاّب رفت

«آب سنگین» بود سوغات اراک
«سنگ» باقی ماند، اما «آب» رفت!


م.سحر
۱۸.۱.۲۰۱۶