به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



پنجشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۹۴

شیرین شیرین / کردی

شهرام ناظری 
شیرین شیرین / کردی




شیرین شیرین / کردی
کنسرت استاد شهرام ناظری
با ارکستر بزرگ کومیتاس ارمنستان
به رهبری ماستریو لوریس چکناوریان