به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۴

پته بر آب!، محمد نوری زاد


پته بر آب!

 راستی اگر گفتید چرا رهبرِ مسلمین جهان، پیش از اعلام نتایج برجام، از برج بلند عصبیت های این چند ساله اش فرود می آیند و می فرمایند:
هرکس که مخالف نظام و رهبری است بیاید و رأی بدهد، بعد که خیالش از پایه های لرزان حاکمیتش راحت می شود، هم سونامیِ ردِ صلاحیت راه می اندازد و هم می زند زیر حرفِ سه روزِ پیشِ خودش و می فرماید:

من آنجور نگفتم بل اینجور گفتم؟
که یعنی: مخالفان نظام و رهبری بیایند و به آدمهایی رأی بدهند که فرش زیر پای من اند!
راستی چرا؟
دلیلش را بگویم؟
دلیلش جز این نیست که در پس و پشت بیت رهبری و بساط سپاه و دستگاه قضایی و هرکجا که به اینها مربوط است سرشار از فساد و دزدی و دروغ و توطئه است و راه یافتنِ یک فرد مستقل به اندرونیِ این پس و پشت، هم خاطرِ حضرات را می خراشد و هم احتمال ریختنِ پته ها بر آب می رود.

سایت محمد نوری زاد: 
nurizad.info