به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۴

دستور دهنده' حمله به سفارت عربستان:

مطابق 'منویات آقا' حرکت کردم 
کاریکاتور از توکا نیستانی / سایت ایران وایر