به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۰۵، ۱۴۰۱

حادثه حرم شاهچراغ همزمان با چهلم ژینا و خیزش عظیم مردم،به چه منظور؟!!


حادثه حرم شاهچراغ