به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۲۳، ۱۴۰۱

آیا معشوقه 26 ساله لوکاشنکو او را در سفر به تهران همراهی کرده بود؟