به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۰۲، ۱۴۰۲

خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود، با التماس و رندانه مقابل غرب عقب نشست !!!


خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود، با التماس و رندانه مقابل غرب عقب نشست !!!