به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۶، ۱۴۰۱

سپیده قلیان،ماده‌شیری که خامنه‌ای را جلوی در زندان با خاک یکسان کرد!!!سپیده قلیان،ماده‌شیری که خامنه‌ای را جلوی در زندان با خاک یکسان کرد!!!