به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۴۰۱

اخبار عجیب از حکم بازداشت پوتین و ترامپ!

 نفر سوم خامنه‌ای است؟

***