به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۲۵، ۱۴۰۱

اولین دیدار پدر کیان پیر فلک با فرزند در روز زن


 جشن ختنه سوران قاتلان بیشرم!