به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۴۰۱

عکسی که مادر مهسا امینی از او منتشر کرد

نازم به سر زلف تو ای دختر ایران 

کز پرده برون رفت و به هم ریخت جهانی

مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، در صفحه اینستاگرامش عکس جدیدی از دخترش منتشر کرد و نوشت: «نازم به سر زلف تو ای دختر ایران /  کز پرده برون رفت و به هم ریخت جهانی.»