به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۰۴، ۱۴۰۲

این پیام نوروزی دیگری ست از کف خیابان‌های تهران

 پیام نوروزی دیگری

***