به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۰۴، ۱۴۰۲

نخستین جمعه سال نو، هزاران نفر در زاهدان به خیابان آمدند

 

امروز چهارم فروردین ماه ۱۴۰۲، هزاران تن از آزادیخواهان در زاهدان بار دیگر به خیابان آمده و خواستار سرنگونی حکومت خامنه ای و برچیده شدن بساط ظلم و جنایت و بی داد در ایران شدند. اعتراضات امروز در زاهدان نخستین جمعه ی اعتراضی در سال نو است. 

بیست و پنج جمعه ی متوالی مردم زاهدان هر بار به خیابان آمده و بر ادامه ی مبارزه علیه حکومت دیکتاتوری تاکید کرده اند.

نخستین جمعه ی اعتراضی در زاهدان در سال ۱۴۰۲