به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۳

به قلم عبدالله عبدالله پیشرو انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

دکتر عبدالله

انتخابات، نمایش قدرت مردم است 

انتخابات به عنوانِ بهترین راهکار و امکانی به شمار رود که سیاست و قدرت را از انحصار افراد و گروههای خاص بیرون می کشد و در محور اراده ملی قرار می دهد، روشن است مردمی که نتوانند از این امکان هوشیارانه و آگاهانه استفاده کنند، دموکراسی از مرحله حداقلی به مرحله حداکثری پویا نخواهد شد و گذار از انحصارِ معطوف به اجماعِ دموکراتیک در کشور تحقق نخواهد یافت.


انتخابات به مجموعه ای از ساز وكارهایی گفته می شود که در راستای گزینش فرمانروایان برای مدیریتِ قدرت تدبیر شده است تا با شیوه های دموکراتیک، سیاسی ساختنِ مردم و اجتماعی نمودنِ قدرت را در جامعه تسهیل نماید؛ مسئله اصلی دموکراسی را نیز اجتماعی ساختنِ سیاست و عقلانی نمودنِ قدرت تشکیل می دهد؛ یعنی سیاست به جای آنکه ویژه افراد و دسته های خاص دانسته شود به عنوان پدیده اجتماعی که در نتیجه قرارداد های اجتماعی به وجود میآید تلقی می گردد، به همین جهت بسترِ اصلی تکوینِ سیاست، "مردم" و عرصه بازی آن نیز "روابطِ اجتماعی" می باشد و نیز، مردم سالاری در پی آن است که ساختِ قدرت را در تناسب با "میزانِ مشارکت و پویایی رقابت سیاسی " شکل بدهد و در جهتِ منافعِ مردم قابل توجیه نماید.تحلیلگران هشدار داده اند که قدرتِ سیاسی بنا بر خصوصیتِ جوهری اش همواره به سوی "تمرکز" گرایش دارد و معطوف به "انحصار" است، برای اینکه از سقوط به ورطه "تمرکز" مصون بماند، بایستی بواسطه نهادها و روند های تحدید کننده از رهگذرِ رأی و رضایتِ مردم مدیریت شود.در دورانِ معاصر، اراده و رضایتِ مردم در نظام‌های دموكراتیك از طریقِ انتخابات تبارز می‌یابد، انتخابات امكان آن را فراهم می‌سازد كه مردم به گونه آزادانه رهبران و مدیران سیاسی مورد نظر شان را انتخاب نمایند.


ایده انتخابات بیشتر از سایر جنبه ها ناشی از نو شدنِ شرایط و تغییر در اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی است، اوضاعی که استبداد سیاسی و نظام های خانوادگی را بر نمی تابد و مشارکتِ مردم در تصمیم گیری‌های سیاسی را جایگاه می بخشد.

صاحبنظران انتخابات را برای رسیدن به قدرتِ سیاسی منطقی ترین راه تلقی می کنند و معتقدند كه انتخابات اولا بر بنای"حقوق بشر و حاکمیت مردم برگزارمی شود و حقوقِ بنیادینِ همگان برای مشارکت سیاسی را بوجود می آورد، ممکن است عده ای از شهروندان براین باور باشند که تنها یک رأی دارند و یک رأی تأثیر گذار نباشد و براین مبنا نیازی به حضور در انتخابات نبینند، در چنین شرایطی می باید برای حضورِ مردم در صحنه، فرهنگ سازی کرد و روند مشارکتی آن را تقویت نمود، كاری كه همه طیف های سیاسی ومدنی واز جمله رسانه ها انجام داده ومی دهند. ثانیا انتخابات به عنوان ساز وكار مسالمت آمیزِ انتقالِ قدرت از یک تیم به تیم دیگر در نظر گرفته شده است، باوجودِ این جابجایی، حقِ حاکمیتِ مردم پایدار مانده و مردم از رهگذرِ انتخابات، پایانِ یک دوره را صحه می گذارند و فرمانروایان و حکومت کنندگانِ دوره بعدی را با اراده آزادِ شان بر می گزینند.

انتخابات به عنوانِ بهترین راهکار و امکانی به شمار رود که سیاست و قدرت را از انحصار افراد و گروههای خاص بیرون می کشد و در محور اراده ملی قرار می دهد، روشن است مردمی که نتوانند از این امکان هوشیارانه و آگاهانه استفاده کنند، دموکراسی از مرحله حداقلی به مرحله حداکثری پویا نخواهد شد و گذار از انحصارِ معطوف به اجماعِ دموکراتیک در کشور تحقق نخواهد یافت.

من و تكت انتخاباتی و تیم بزرگ همراهم آمده ایم تا این اهداف بزرگ را در سرلوحه كار خود قرار دهیم و با رهبری واداره سالم ، اصلاحات وهمگرایی را كه ضرورت فوری جامعه ما است تحقق بخشیم، درنظام مدیریتی وحکومتی تیم اصلاحات وهمگرایی اصل بر شایسته سالاری وحفظ توازن وتاکید برحقوق شهروندی است. ما می خواهیم کار را به اهلش بسپاریم واز نیروهای مستعد ولایق به دور از تبعیض وبی عدالتی استفاده کنیم . درحوزه سیاست داخلی، وحدت ویک پارچگی ملی ، استقلال وعزت افغانستان وآرامی ورفاه ملی در محورسیاست های ماست . درسیاست خارجی ، موازنه مثبت را در نظر گرفته ایم وهمکاری با جامعه بین المللی وتعامل سازنده با جهان ومنطقه در چهارچوب منافع ملی کشور را ضرور می شماریم .

در عرصه اقتصاد و اجتماع ، فقر زدایی ، ایجاد کار و اشتغال ، مبارزه با فساد ، ریشه کن کردن مواد مخدر واعتیاد وتاکید بر برنامه های صحت از اولویت های ماست . انتظار ما از مردم رشید وشجاع كشور این است كه با حضور گسترده، پرشور وآگاهانه خود در انتخابات، به اصلاحات وهمگرایی رای دهند تا آینده روشن و امید بخش فرا روی شان ترسیم گردد . تیم ما می تواند صلح پایدار، امنیت وآرامش ، عزت ورفاه شهروندان را تامین ونشاط وامید وسازندگی را به كشور بازگرداند. 

هموطنان عزیزم! انتخابات قدرت برتر شما را به نمایش می گذارد ونقش تعیین كننده شهروند را در عرصه سیاسی برجسته می سازد،انتخابات، نمایش قدرت مردم است ! زیرا كه هر رای شما نه تنها یك گام به سوی زندگی وآزادی بلكه هر رأی شما نفس زندگی ونفس آزادی است.


منبع: آدرس فیس بوک؛ ائتلاف ملی افغانستان