به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۳

شعر از سهراب سپهری آهنگ از فرزین فرهادی

حامد نیک پی    
Persian & Flamingo
با اجرای
Karen Gonzalez
صدای آب می آید، 
مگر در نهر تنهایی چه می شویند؟
لباس لحظه ها پاك استشعر از سهراب سپهری
آهنگ از فرزین فرهادی

با اجرای

Karen Gonzalez
و
حامد نیک‌ پی

صدای آب می آید، مگر در نهر تنهایی چه می شویند؟
لباس لحظه ها پاك است
میان آفتاب هشتم دی ماه
طنین برف، نخ های تماشا، چكه های وقت
طراوت روی آجرهاست، روی استخوان روز
چه می خواهیم؟
بخار فصل گرد واژه های ماست
دهان گلخانه فكر است

سفرهایی ترا در كوچه هاشان خواب می بینند
ترا در قریه های دور مرغانی بهم تبریك می گویند

چرا مردم نمی دانند
كه لادن اتفاقی نیست،
نمی دانند در چشمان دم جنبانك امروز برق آب های شط دیروز است؟
چرا مردم نمی دانند
كه در گل های ناممكن هوا سرد است؟