به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۳

تصنیف سوز و ساز افتخاری

علیرضا افتخاری
تصنیف سوز و ساز 
 سوز و ساز تصنیف سوز و ساز 
آهنگ: محمدعلي کياني نژاد؛
خواننده: علیرضا افتخاری؛ از آلبوم سرو سیمین، شعر: رهي معيري، سال آفرينش (شعر): 1337

ساقي! بده پيمانه اي،
زان مي که بي خويشم کند

ساقي بده پيمانه اي،
زان مي که بي خويشم کند

بر حسن شورانگيز تو
عاشق تر از پيشم کند

نور سحرگاهي دهد،
فيضي که مي خواهي دهد

با مسکنت، شاهي دهد،
سلطان درويشم کند

سوزد مرا سازد مرا،
در آتش اندازد مرا

وز من رها سازد مرا
بيگانه از خويشم کند

بستاند اي سرو سهي،
سوادي هستي از رهي

يغما کند انديشه را
(دور از بدانديشم کند)

سوزد مرا سازد مرا
در آتش اندازد مرا

وز من رها سازد مرا
بيگانه از خويشم کند