به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۳

کاریکاتوری از توکا نیستانی

حمله به بند ۳۵۰ اوین …